معجزه سپاسگذاری
چطور از حس بد کینه و نفرت و انتقام رها بشم ؟
قویترین موتور محرکه جذب اهداف