فرزندان درس خوان و موفق

برای داشتن فرزندان موفق و شاد کافیست که به آنها باورهای عالی در مورد خود و خویشتن دوستی را یاد بدهیم.

راز مهم رسیدن به خواسته ها

مهم ترین رمز رسیدن به خواسته ها بودن و ماندن در لحظه حال است،چرا که شیطان مدام مارا در گذشته های تلخ و ناراحت کننده یا به آینده های نگران کننده و ترس آور با وعده فقر و فحشا می برد.

تنها زمانیکه خداوند حضور دارد در لحظه حال است و خداوند کوتاه ترین و راحت ترین راه و آسانترین راه رسیدن به خواسته ها را به ما در آن لحظه الهام میکند.

راز مهم افراد ثروتمند

افراد ثروتمند به خاطر اینکه کانون توجه خودرا به سمت خواسته ها و اهدافشان سوق می دهند و به زیبایی مدیریت می کنند، طبق قانون موفقیت پشت موفقیت را کسب میکنند.

معجزه سپاسگذاری

سپاسگذاری به دلیل توجه به نعمت ها و درک آن نعمت، باعث بزرگتر شدن ظرف ذهنی می شود،هرچقدر ظرف ذهن ما بزرگتر شود نعمت های بیشتری وارد زندگی ما میشود.

چطور از حس بد کینه و نفرت و انتقام رها بشم ؟

برای رها شدن از نفرتها و رنجش ها و اعمال بخشش در زندگی همین که بدانیم همه از روح خداییم و شیطان دائم در گوش ما نجوای کار خرابی را می کند ممکن است انسان ها مثل خودما دچار لغزش شوند و نا خواسته اشتباهی بکنند که موجب رنجش افراد شوند.

قویترین موتور محرکه جذب اهداف

برای رسیدن به اهداف باید دو اصل مهم اشتیاق سوزان و نظم داشتن یک برنامه مدون و درست در راستای آن هدف را داشته باشیم.